Titular del lloc web portal o botiga Calçats Bernardo Bermudo Segura CIF 75418442Q domicili social C / Moron 3 41540 la Pobla de Cazalla (Sevilla)

La navegació pel Portal, la utilització i / o l'adquisició de qualsevol dels productes de la Botiga, suposen l'acceptació, com a Usuari, sense reserves de cap classe, de totes les Condicions Generals d'Utilització del Portal, de les condicions generals de contractació, així com, si és el cas, de les condicions particulars que, si escau, es puguin establir per a l'adquisició dels serveis o productes.

Als efectes anteriors, s'entén per Usuari tot aquell que navegui pel Portal i / o utilitzi els serveis inclosos en la Botiga o adquireixi els serveis o productes oferts a la Botiga.

Bernardo Bermudo Segura es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment, i sense previ avís, tant les presents condicions generals, com les particulars que eventualment puguin establir; la configuració, presentació i disseny del portal o de qualsevol dels elements que l'integren; les informacions, generals o especialitzades i els continguts subministrats, i, en general, qualsevol altra circumstància no designades expressament, inclosa la cancel·lació del portal o d'algun dels seus elements. Implantada qualsevol de les referides modificacions al portal, tot accés posterior realitzat per l'usuari suposarà la seva acceptació incondicional de la mateixa.

El nostre portal venda online compleix la nova normativa europea gdpr protecció de dades

Follow us on Facebook